%

Notice and Takedown

Alle informatie op de website’s van TCA worden zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij TCA een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u op deze pagina het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. TCA streeft ernaar uw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. TCA wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.
Voor een vlotte en correcte afhandeling van uw verzoek, dienen wij contact met u te kunnen opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk ons de onderstaande contactgegevens te verschaffen:

Contactgegevens
Naam*

Adres*

Telefoonnummer*

E-mailadres*

Inbreukmakende informatie
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de
informatie waarop uw verzoek ziet hieronder aan te duiden en uw
verzoek kort nader te motiveren.

Vindplaats van de informatie*

Motivering van uw verzoek

Naam van de rechthebbende*

Bewijsstukken
Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om de hieronder
aangegeven bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen.

Bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de
relevante intellectuele eigendomsrechten.

Bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een
persoon die u heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden.

Door op verzenden te drukken zendt U dit formulier naar TCA en verzoekt U hierdoor TCA de hierboven vermelde
informatie van haar website te verwijderen. Daarnaast verklaart u
hierbij:

· Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie,
dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem
/ haar op te treden.

· Dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien Amsterdam Inside uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde
informatie
verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat TCA enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.